White_Shrine.gif (23961 bytes)International
Order of the
White Shrine
of Jerusalem

Fig1.gif (73134 bytes)What is It?
WhatIs.gif (50797 bytes)

Foundation.gif (40488 bytes)

Purpose.gif (51504 bytes)

Who_Join.gif (77876 bytes)
Fig4.gif (22176 bytes)
How_Join.gif (53916 bytes)

Fig2.gif (19836 bytes) Benevolence.gif (51175 bytes)
Fig3.gif (26967 bytes) Initiation.gif (28296 bytes)Activities.gif (43760 bytes)

Fraternal.gif (29576 bytes)
Fig5.gif (26106 bytes)Supreme_Shrine.gif (55761 bytes)